Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Služby projektového manažmentu

Individuálny pIán implementácie

Na základe dlhoročných skúseností so zavádzaním softvéru má firma BMD vypracovaný štandardizovaný implementačný plán. Uvedený plán projektu sa doplní o Vaše individuálne požiadavky hneď na jeho začiatku. Kombinácia osvedčeného štandardu a pružného prispôsobenia sa na Vaše požiadavky Vám umožní rýchle a cenovo nenáročné vypracovanie Vášho plánu implementácie softvéru.
 

Neustály prehľad prostredníctvom projektového monitoringu

Ešte v počiatočnej fáze projektu sa stanovia Vaše individuálne požiadavky na projekt (ciele, prostredie, riziká, …), ktoré budú zakotvené v dokumentácii projektu.
Uvedené zadania resp. úlohy slúžia projektovému tímu ako vodiaca línia, podľa ktorej sa riadia všetky rozhodnutia týkajúce sa projektu.
Pomocou periodického projektového controllingu sa včas dokážu identifikovať prípadné odchylky, dohodnú a zdokumentujú sa následné opatrenia.
Všetko sa zabezpečí práve prostredníctvom BMD projektového manažmentu, ktorý umožňuje 360 stupňový pohľad na projekt s minimom vynaložených nákladov.
 

Jednoznačné kompetencie a právomoci

Podľa hesla: „Jedna úloha, jeden zodpovedný“ sa rozdelí zavedenie softvéru do jednotlivých úloh, pričom každá úloha bude pridelená zodpovednej osobe. Okrem toho sa zadefinujú roly jednotlivých zodpovedných osôb a stanovia sa tzv. „pravidlá hry“ pre prácu s projektom.
Na základe toho sa vytvorí pracovný tím všetkých osôb, ktoré sú do projektu zapojené (zástupcovia zákazníka, externí i vlastní BMD pracovníci).
 

Štandardizované pracovné postupy pre implementáciu softvéru

Pre implementáciu softvéru bolo vytvorených množstvo jednotlivých postupov, ktoré budú prispôsobené Vašim potrebám. Zdokumentovanie uvedených postupov sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá sa priebežne aktualizuje (vzor projektovej dokumentácie Vám môže poskytnúť naše oddelenie predaja).
Vďaka uvedenému pracovnému postupu je možný celkový prehľad vývoja projektu.
 

Sledovanie rozpočtu na projekt

Implementácia softvéru je úspešná iba v tom prípade, ak sa dodržiava aj jej rozpočet.
Odchylky rozpočtu je možné včas rozpoznať prostredníctvom plánovania potrebných hodín a následnej priebežnej kontroly skutočne vynaložených hodín a odhadovaných nákladov na celý projekt až do jeho ukončenia.
Aj toto je s BMD projektovým manažmentom kedykoľvek možné, aby sa mohlo včas rozhodnúť o ďalšom priebehu a vývoji projektu.
 

Pri všetkých týchto bodoch je zákazník stredobodom našej pozornosti, podľa hesla:

Pozeráme sa na veci z pohľadu nášho zákazníka, orientujeme sa na jeho potreby a sme spokojní až vtedy, keď je spokojný aj on!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram