Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Všeobecné obchodné podmienky spoločnostiBMD Business Solutions s.r.o.
Nám. 1. Mája 7991/9
SK-81106 Bratislava - Staré Mesto
+421 220 861 990
bratislava@bmd.com

1. Rozsah zmluvy a platnosť

 

Všetky objednávky a dohody sú právne záväzné len vtedy, ak ich dodávateľ riadne podpísal a zaväzujú len v rozsahu uvedenom v potvrdení objednávky. Nákupné podmienky objednávateľa sú na príslušný právny úkon a celý obchodný vzťah neaplikovateľné. Ponuky sú v zásade nezáväzné.
 

2. Plnenia a kontrola

2.1. Predmetom objednávky môžu byť nasledovné činnosti: vypracovanie organizačných koncepcií, globálne a podrobné analýzy, vyhotovenie individuálnych programov, dodávka knižničných (štandardných) programov, nadobudnutie užívacích oprávnení k softvérovým produktom, nadobudnutie práv na používanie diela, súčinnosť pri uvádzaní do prevádzky (podpora pri transformácii), telefonické poradenstvo, servis programov, vyhotovovanie programových nosičov, ostatné služby.
 

2.2. Vypracovávanie individuálnych organizačných koncepcií a programov sa uskutočňuje podľa druhu a rozsahu záväzných informácií, podkladov a pomôcok, ktoré poskytol v plnom rozsahu objednávateľ. Medzi ne patria testovacie údaje vhodné do praxe ako aj testovacie možnosti v dostatočnom rozsahu, ktoré poskytuje objednávateľ včas, počas bežného pracovného času a na vlastné náklady. Ak objednávateľ na zariadení poskytnutom za testovacím účelom pracuje už v rámci riadnej prevádzky, zodpovedá objednávateľ za zabezpečenie reálnych údajov.
 

2.3. Základom pre vyhotovovanie individuálnych programov je písomný popis plnení, ktorý dodávateľ vypracuje oproti výpočtu nákladov na základe poskytnutých podkladov a informácií príp. ktorý poskytne objednávateľ. Objednávateľ musí skontrolovať správnosť a úplnosť tohto popisu plnení a potvrdiť ho svojím súhlasom. Neskôr vzniknuté požiadavky na zmeny môžu viesť k osobitným zmenám termínov a cien.
 

2.4. Individuálne vyhotovené softvéry príp. úpravy programov musí objednávateľ pre príslušný programový balík schváliť, a to najneskôr do štyroch týždňov od dodania. Schválenie potvrdí objednávateľ v protokole (kontrola správnosti a úplnosti na základe objednávateľom akceptovaného popisu plnení prostredníctvom poskytnutých testovacích údajov uvedených v bode 2.2.). Ak objednávateľ nevyužije lehotu štyroch týždňov na schválenie programu, považuje sa dodaný softvér za schválený posledným dňom uvedenej lehoty. Pri použití softvéru v reálnej prevádzke objednávateľa sa softvér považuje v každom prípade za schválený. Prípadné vzniknuté vady, t.j. odchýlky od písomne dohodnutého popisu plnení, musí objednávateľ v dostatočnom rozsahu zadokumentovať a oznámiť dodávateľovi, ktorý sa bude usilovať o čo najrýchlejšie odstránenie vady. Ak ide o písomne oznámené podstatné vady, t.j. ak reálna prevádzka nemôže začať alebo pokračovať, je po odstránení nedostatkov potrebné opätovné schválenie objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schválenie softvéru z dôvodu nepodstatných vád. 
 

2.5. Pri objednaní knižničných (štandardných) programov objednávateľ objednávkou potvrdzuje, že pozná rozsah plnení objednaných programov.
 

2.6. Ak bude počas realizácie plnení zistené, že splnenie objednávky podľa popisu plnení nie je reálne alebo právne možné, je dodávateľ povinný to okamžite oznámiť objednávateľovi. Ak objednávateľ popis plnení za týmto účelom nezmení príp. nevytvorí predpoklady na to, aby plnenie bolo možné, môže dodávateľ odmietnuť realizáciu prác. Ak je táto nemožnosť dôsledkom omeškania objednávateľa alebo dodatočnej zmeny popisu plnení zo strany objednávateľa, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zákazky. Objednávateľ musí nahradiť dovtedy vynaložené náklady a výdavky na činnosť dodávateľa ako aj prípadné náklady na uvedenie do pôvodného stavu.
 

3. Ceny, dane a poplatky

3.1. Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ak nie je uvedená iná mena). Ceny platia len pre príslušnú objednávku. Uvedené ceny sa rozumejú „od sídla príp. pracoviska dodávateľa“. Náklady na programové nosiče (napr. DVD) ako aj prípadné zmluvné poplatky sa fakturujú osobitne.
 

3.2. V prípade knižničných (štandardných) programov platia cenníkové ceny platné v deň dodania. Pri všetkých ostatných službách (prediskutovanie organizácie, programovanie, zaškolenie, podpora pri transformácii, telefonické poradenstvo atď.) sa vykonaná práca účtuje pri použití sadzieb platných v deň dodania služby. Odchýlky od vynaloženého času, ktorý je založený na zmluvnej cene, a za ktorý nezodpovedá dodávateľ, sa účtujú podľa skutočného rozsahu.
 

3.3. Cestovné náklady a cestovné náhrady budú objednávateľovi fakturované osobitne podľa platných hodinových sadzieb. Čas strávený na ceste platí ako odpracovaný čas.
 

4. Termín dodania

4.1. Dodávateľ sa bude usilovať o dodržiavanie dohodnutých termínov pre poskytnutie plnenia (dokončenie).
 

4.2. Požadované termíny plnenia je možné splniť len vtedy, ak objednávateľ poskytne v plnom rozsahu v termínoch zadaných dodávateľom všetky potrebné práce a podklady, predovšetkým ním schválený popis plnení podľa bodu 2.3., a ak splní svoju povinnosť súčinnosti. Za omeškania plnení a zvýšenie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnych, neúplných alebo dodatočne pozmenených údajov a informácií príp. poskytnutých podkladov, dodávateľ nezodpovedá a nemôžu preto viesť k omeškaniu dodávateľa. Z toho vyplývajúce naviac náklady znáša objednávateľ.
 

4.3. V prípade zákaziek, ktoré zahŕňajú viaceré jednotky príp. programy, je dodávateľ oprávnený realizovať čiastočné dodávky príp. vystavovať čiastočné faktúry.
 

5. Úhrady

5.1. Dodávateľom vystavované faktúry, vrátane dane z pridanej hodnoty, sú splatné podľa príslušných platobných podmienok. Platobné podmienky stanovené pre celú zákazku platia primerane aj pre čiastkové faktúry.
 

5.2. V prípade zákaziek, ktoré zahŕňajú viaceré jednotky (napr. programy a/alebo školenia, realizácie v čiastkových krokoch), je dodávateľ oprávnený vystavovať faktúry po dodaní každej jednotlivej jednotky príp. plnenia.
 

5.3. Dodržanie dohodnutých termínov splatnosti predstavuje podstatnú podmienku pre realizáciu dodávky príp. splnenie zmluvy zo strany dodávateľa. Nedodržanie dohodnutých termínov splatnosti oprávňuje dodávateľa na zastavenie prebiehajúcich prác a na odstúpenie od zmluvy. Všetky s tým spojené náklady ako aj ušlý zisk znáša objednávateľ. V prípade omeškania úhrady sa účtujú úroky z omeškania v bežnej výške. Pri nedodržaní dvoch splátok v prípade čiastkových faktúr je objednávateľ oprávnený vyhlásiť splatnosť celkovej dlžnej čiastky a odovzdaných zmeniek.
 

5.4. Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z dôvodu neúplnej celkovej dodávky, nárokov z vád a záruky.
 

6. Autorské právo a užívacie práva

6.1. Všetky autorské práva k dohodnutým plneniam (programy, dokumentácie atď.) prislúchajú dodávateľovi príp. jeho poskytovateľom licencií. Objednávateľ je oprávnený po úhrade dohodnutej odmeny používať softvér výlučne pre vlastné účely, len pre hardvér špecifikovaný v zmluve v rozsahu nadobudnutého počtu licencií pre paralelné využívanie na viacerých pracovných staniciach. Na základe predmetnej zmluvy objednávateľ nadobúda iba oprávnenie na používanie diela. Verejné rozširovanie diela zo strany objednávateľa podľa Autorského zákona je zakázané. Na základe súčinnosti objednávateľa pri výrobe softvéru nedochádza k nadobudnutiu práv presahujúcich užívanie stanovené v predmetnej zmluve. Každé porušenie autorských práv dodávateľa vedie k nárokom na náhradu škody, pričom v takýchto prípadoch musí byť poskytnuté plné zadosťučinenie.
 

6.2. Vyhotovovanie kópií pre účely archivácie a zálohovania dát zo strany objednávateľa je povolené za podmienky, že softvér neobsahuje výslovný zákaz poskytovateľa licencie alebo tretích osôb a že pritom dôjde k prenosu všetkých upozornení na autorské a vlastnícke práva v týchto kópiách v nezmenenej podobe.
 

6.3. Ak je na vytvorenie interoperability predmetného softvéru nevyhnutné poskytnúť rozhrania, musí objednávateľ zadať príslušnú objednávku dodávateľovi pri nahradení s tým spojených nákladov. Ak dodávateľ túto požiadavku nesplní a ak dôjde k dekompilácii podľa Autorského zákona, musia byť výsledky použité výhradne na vytvorenie interoperability. Zneužitie má za následok povinnosť nahradiť vzniknutú škodu.
 

7. Právo na odstúpenie

7.1. V prípade nedodržania dohodnutej dodacej lehoty z dôvodu výlučného zavinenia alebo protiprávneho konania dodávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od príslušnej zmluvy (zákazky) prostredníctvom doručenia doporučeného listu, ak bez viny objednávateľa ani počas primeranej dodatočnej lehoty nebude dohodnuté plnenie v podstatných častiach poskytnuté.
 

7.2. Vyššia moc, pracovné konflikty, prírodné katastrofy a výluky v preprave ako aj ostatné okolnosti, ktoré sú mimo oblasti vplyvu dodávateľa, zbavujú dodávateľa povinnosti dodať plnenie  v určitom čase príp. mu umožňujú nanovo stanoviť dohodnutú dodaciu lehotu.
 

7.3. Storno zo strany objednávateľa je možné len na základe písomného súhlasu dodávateľa. Ak dodávateľ súhlasí so stornom, má právo okrem poskytnutých plnení a už vzniknutých nákladov vyúčtovať storno poplatok vo výške 30 % ešte nevyúčtovanej hodnoty zákazky z celkového projektu.
 

8. Zodpovednosť za vady a škodu

8.1. Pre zákazky platia zákonné lehoty zodpovednosti za vady. Po dodaní dohodnutého plnenia príp. pri individuálnom softvéri po schválení programu podľa bodu 2.4. musí byť oznámenie vád písomne zadokumentované. V prípade zodpovednosti za vady má oprava (vylepšenie) v každom prípade prednosť pred znížením ceny alebo výmenou. V prípade oprávneného nároku z vád budú vady odstránené v primeranej lehote, pričom objednávateľ umožní dodávateľovi vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na prešetrenie a odstránenie vád.
 

8.2. Dodávateľ bezplatne uskutoční opravy a doplnenia, ktoré sa do odovzdania dohodnutého plnenia ukážu ako nevyhnutné na základe organizačných a programovo-technických nedostatkov, za ktoré zodpovedá dodávateľ.
 

8.3. Dodávateľ zabezpečí poskytnutie pomoci, diagnostiku chýb ako aj odstránenie chýb a porúch, za ktoré zodpovedá objednávateľ, ako aj ostatné opravy, zmeny a doplnenia oproti úhrade nákladov. To platí aj pre odstránenie vád, ak zmeny programu, doplnenia alebo iné zásahy vykonal samotný objednávateľ alebo tretie osoby.
 

8.4. Dodávateľ ďalej nezodpovedá za chyby, poruchy alebo škody, ktoré sú dôsledkom neodbornej obsluhy, pozmenených komponentov operačného systému, rozhraní a parametrov, použitia nevhodných organizačných prostriedkov a dátových nosičov, ak sú tieto predpísané, abnormálnych prevádzkových podmienok (predovšetkým odchýlok od podmienok platných pre inštaláciu a skladovanie) ako aj škôd pri preprave.
 

8.5. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za programy, ktoré dodatočne pozmenili vlastní programátori objednávateľa príp. tretie osoby.
 

8.6. Ak je predmetom objednávky zmena alebo doplnenie už existujúcich programov, vzťahuje sa zodpovednosť za vady len na zmenu alebo doplnenie. Zodpovednosť za pôvodný program sa v dôsledku toho neobnovuje.
 

8.7. Dodávateľ je povinný poskytovať zmluvne dohodnuté plnenia s odbornou starostlivosťou– to platí aj pre všetky úkony a plnenia jeho zamestnancov a subdodávateľov, za ktorých konanie zodpovedá dodávateľ akoby konal sám. Dodávateľ s ohľadom na ním poskytnuté plnenia zodpovedá za to, že nie sú zaťažené právami tretích osôb, takže zmluvne zabezpečené právne postavenie objednávateľa nie je ohrozené právami tretích osôb.
 

8.8. Dodávateľ nezodpovedá za konkrétny výsledok, ale výlučne za to, že svoje plnenia poskytne podľa najlepšieho vedomia a svedomia a podľa stavu techniky. Zodpovednosť za prípadné škody v dôsledku plnení dodávateľa existuje len pri spôsobení škody v dôsledku hrubej nedbanlivosti dodávateľa alebo osôb prostredníctvom ktorých konal. Zodpovednosť za sprostredkované alebo nepriame škody, najmä za ušlý zisk a podobne, je vylúčená, ak tomu výslovne neodporujú kogentné zákonné ustanovenia. V prípade uplatnenia nárokov voči dodávateľovi z akéhokoľvek dôvodu je zodpovednosť dodávateľa za škodu v každom prípade obmedzené hodnotou predmetnej zákazky; v prípade dlhodobého záväzkového vzťahu (na dobu neurčitú alebo neurčitú) platí objem zákazky na dobu jedného roka.
 

8.9. Objednávateľ má povinnosť priebežne kontrolovať plnenia dodávateľa; v prípade nezrovnalostí musí objednávateľ o tom bezodkladne v písomnej forme informovať dodávateľa, v opačnom prípade, sa zníži náhrada škody.
 

8.10. Nastavenia týkajúce sa výpočtov (príspevky na sociálne poistenie, predajné ceny, daň z pridanej hodnoty, mzdové vzorce atď.) sa vykonávajú výhradne na základe pokynov objednávateľa. V takomto prípade je zodpovednosť dodávateľa za chybné nastavenia na základe takýchto zadaní výslovne vylúčená.
 

8.11. Objednávateľ zabezpečí, aby boli vykonané vhodné opatrenia na ochranu pred stratou dát príp. na umožnenie rekonštrukcie dát (napr. formou pravidelného zálohovania).
 

9. Lojálnosť

Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú k lojálnemu správaniu. Počas platnosti zmluvy a obdobia 12 mesiacov od ukončenia zmluvy nebudú oslovovať s ponukou práce ani zamestnávať zamestnancov a spolupracovníkov druhého zmluvného partnera, ktorí sa podieľali na realizácii zákazky, a to ani prostredníctvom tretích subjektov. Zmluvný partner, ktorý tento záväzok poruší, je povinný uhradiť paušálnu náhradu škody vo výške ročnej mzdy toho-ktorého zamestnanca.
 

10. Ochrana osobných údajov, zachovanie mlčanlivosti

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov a zákonným spôsobom poučiť svojich zamestnancov podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.
 

11. Salvatorská klauzula

Ak sa niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok stanú neúčinnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutý ostatný obsah týchto obchodných podmienok. Namiesto neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia by malo byť prijaté také účinné a vykonateľné ustanovenie, ktorého účinky sa čo najviac približujú ekonomickému cieľu, ktorý zmluvní partneri chceli dosiahnuť pomocou neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. Táto úprava platí primerane aj v prípade, že budú zistené medzery v zmluve. Zmluvní partneri budú partnerským spôsobom spolupracovať s cieľom nájsť ustanovenie, ktoré sa podľa možnosti čo najviac približuje k neúčinnému ustanoveniu.
 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmeny obchodných podmienok musia byť objednávateľovi písomne oznámené. 
 

12.2. Ak nebolo dohodnuté inak, riadia sa tieto obchodné podmienky ustanoveniami slovenského práva, najmä Obchodného zákonníka. Prípadné spory bude rozhodovať vecne príslušný slovenský súd.
 

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube