Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Základný balíček nákladového účtovníctva

Základný balíček nákladového účtovníctva Vám ponúka úplnú kontrolu nákladov. Založte si a robte zmeny v nákladových strediskách pohodlne a celkom individuálne pomocou voľne definovaných symbolov evidencie.  Nákladové strediská môžu byť zadefinované buď ako numerické alebo alfanumerické.

Program stromovej štruktúry

Prehľadné grafické vyobrazenie spájaní jednotlivých nákladových stredísk je možné v ľubovoľnom počte skupín alebo úrovní. Využite tiež dodatočnú možnosť zobrazovania vyhodnotení v cudzích jazykoch s viacjazyčnými názvami nákladových účtov a členiacich textov.

Prevodový a prenosový kľúč

Prevodový a prenosový kľúč pre fixné a/alebo variabilné náklady je určený na základe percentuálneho podielu, účtov, členení, veľkosti dodávky alebo množstva. Tieto kľúče je možné založiť ako mesačné alebo ročné. Automatické priradenie hodnôt na nákladové strediská Vám podstatne zjednoduší prácu 

Ďalšie výhody:

 • evidencia podkladov pre nákladové účtovníctvo priamo na účte (manuálne, pevne zadané alebo podľa prevodového kľúča) 
 • aktualizácia pri zmenách v kľúči alebo pri použití iných vstupných údajov
 • čiastočný prevod: jednotlivé časti nákladového strediska môžu byť prehodnotené rôznymi kľúčmi
 • výpočet priemerných hodnôt
 • automatické navýšenie hodnôt na všetkých úrovniach (uzly, členenie, účet)

Program Vám ponúka flexibilitu pri  zobrazovaní prírastkov ako aj pri zohľadnení zvýšenia/zníženia jednotlivých druhov nákladov.

Členiace texty a účty

Profitujte z nasledovných funkcií.

 • množstvo dodaných štandardov (členenia, reporty, výtlačky)
 • založenie ľubovoľného počtu členiacich textov
 • jednoduché pričlenenie jednotlivých účtov k príslušným členiacim riadkom
 • zadefinovanie množstevných symbolov na účte

Účtovanie

Využite početné výhody, ktoré Vám poskytuje účtovanie priamo v nákladovom účtovníctve.

 • Založenie nákladového účtu s odchýlkou
 • Percentuálne alebo hodnotové rozdelenie účtovania na ľubovoľné množstvo nákladových druhov
 • Zadávanie množstiev a vzťahov medzi veličinami
 • Zadefinovanie posunutého nákladového obdobia alebo časti mesiaca kvôli alikvótnemu rozdeleniu nákladov v nákladovom účtovníctve
 • Oprava chybne zadaných údajov do nákladového účtovníctva

Kalkulačné účtovania (úroky, odpisy, mzdy) môžete zadávať manuálne alebo importovať.

V základnom balíčku nákladového účtovníctva máte k dispozícii užitočné pomocné programy:

 • kontrola súm kvôli zhodnosti údajov v nákladovom a finančnom účtovníctve  
 • ročný prevod: selektívny prevod len určitých kmeňových údajov a hodnôt 
 • konsolidácia s možnosťou prepočtu do cudzej meny
 • členenie hodnôt

S možnosťou úpravy ukazovateľov si zachováte prehľad. Prirodzene so zreteľom na základné údaje, ako sú účtovanie, saldá a množstvá

Vyhodnotenia

Úplná flexibilita vďaka individuálnym nastaveniam rôznych foriem zobrazenia. Všetky vyhodnotenia budú začlenené alebo zobrazené v stromovej štruktúre alebo v skupinách účtov aj s úrovňami členenia.

Program vyhodnotení boduje:

 • Porovnania na plán a hodnoty z minulého roka
 • Triedené zobrazovanie rozúčtovacích kľúčov a možností rozúčtovania 
 • Prístup na ľubovoľné množstvo členiacich textov 
 • Štandardné štruktúry, jednotlivé výkazy, prehľady periód, horizontálne vyhodnotenia vzťahujúce sa na členenia alebo nákladové strediská
 • Výber z rôznych druhov účtovných zápisov s možnosťou zohľadniť všetky alebo len niektoré účtovania

Samozrejme môžete všetky vyhodnotenia bez problémov exportovať do Excel – tabuľky. Stlačením tlačítka dostanete tiež viacjazyčné vyhodnotenia.

Reporting

S reportingom máte po zadefinovaní výberu prístup k aktuálnym hodnotám, plánovaným alebo minuloročným hodnotám. Štandardne môžete každý náhľad exportovať alebo vytlačiť. Analýzy odchýlok a automaticky generované diagramy Vám zaručia prehľadné zobrazenie hodnôt.

Ďalšie funkcie

 • výber prehľadu obdobia na každej úrovni
 • jednotlivé výkazy a množstvá vrátane prechodu na doklad 
 • flexibilné zobrazenie období pomocou časovej osi
 • vyhodnotenia z viacerých účtovných období
 • úplná integrácia s ostatnými modulmi BMD (finančné účtovníctvo, sklady, majetok, evidencia výkonov a ďalšie)

Generátor vyhodnotení je nepostrádateľnou súčasťou doplnkov pri individuálnom zostavovaní výtlačkov. Samy rozhodnete o obsahu (obdobie, druh účtovných zápisov, členenie, cudzie jazyky, poradie, s alebo bez rozúčtovania) ako aj o formáte stĺpcov a riadkov.

Nákladové účtovníctvo s rozšírením: nositelia nákladov/viaceré dimenzie

Rozšírenie nákladového účtovníctva na nositeľov nákladov a viaceré dimenzie vám dodatočne prináša ďalšie nákladové typy: nositelia nákladov, oddelenia, dimenzia a oblasti pôsobenia. Je pritom jedno, ako týchto päť nákladových typov použijete - informácie, ktoré zadáte pri účtovaní môžu byť vyhodnotené samostatne alebo v kombinácii s nákladovým účtovníctvom.

Vaše výhody na prvý pohľad

 • individuálne použitie nákladových typov (zákazníci, zástupcovia, produkty, stavby…)
 • vhodné rozšírenia všetkých nákladový typov vo všetkých bodoch programu (prenosové a prevodové kľúče, navýšenia…)
 • pevné zadanie nákladových typov na účtoch, projektoch, produktoch,...

Viacdimenzionálne vyhodnotenia

V reportingu ako aj pri výtlačkoch môžete pracovať s poradím riadkov tak aby ste mali k dispozícii kombinované vyhodnotenia všetkých piatich nákladových typov. Ďalšou novinkou sú rôzne modely vyhodnotení. Pomocou nich môžete jednotlivé nákladové typy vyhodnotiť medzi sebou určením vzájomného vzťahu súvislosťou „a“ prípadne „alebo“.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail