Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Účtovnícky softvér BMD – a účtovanie je jednoduché

Účtovnícky softvér BMD je program, ktorý zodpovedá požiadavkám každodenného účtovania. Vďaka zrozumiteľnej evidencii účtovania a praktickým funkciám Vám uľahčí Vašu prácu.

Highlights účtovníctva BMD

 • bezpapierové účtovanie, digitálne spracovanie dokladov, nový komfort pri každodennom účtovaní!
 • optimálna implementácia každodenných požiadaviek účtovania
 • veľa praktických funkcií: komfortná správa otvorených položiek, integrované upomienkovanie...
 • rozličné možnosti vyhodnocovania
 • úspešná certifikácia podľa zásad regulárneho účtovníctva

Vaše výhody

 • rýchle a pohodlné evidovanie všetkých účtovných pripadov
 • rozmanité možnosti vyhodnotenia
 • nové možnosti evidencie (bezpapierové účtovanie, spracovanie elektronických faktúr, atď.)
 • neustála údržba a prispôsobenie sa aktuálnej právnej situácii 
 • úplná integrácia do sveta BMD: prepojenie s výpočtom výdavkov, finančným plánovaním, tovarovým hospodárstvom a systémom manažmentu dokumentov
 • BMD rozhranie pre klientov a daňových poradcov
 • schopnosť evidencie viacerých klientov
 • legislatívne prispôsobenie sa na rôzne krajiny (dodatočné moduly)

Praktické funkcie

Využívajte množstvo praktických funkcií účtovného programu od BMD a zefektívnite Vaše pracovné priebehy ako sa len dá:

 • účtovná evidencia je zabezpečená mnohými logickými kontrolami
 • automatické zúčtovanie všetkých daňových poradcov
 • komfortná správa otvorených položiek pre zákazníkov a dodávateľov
 • integrované upomienkovanie s voliteľnými upomienkovacími textami
 • predbežný denník s možnosťou vymazania a korektúry
 • predhotovené účtovné plány so všetkými potrebnými vyhodnoteniami

Pohodlné účtovanie

Program účtovníctva BMD je zrozumiteľný softvér, ktorý je vybavený všetkým, čo potrebujete aby ste zvládli požiadavky každodenného účtovníctva. Užite si dodatočné výhody s doplnkami:
cudzie meny BMD, kontrola došlých faktúr a automatika čiastkových/ konečných faktúr.

Funkcie s pridanou hodnotou

 • Rozdeľovač nákladov (šetrí čas a dodá istotu) ako aj automatické účtovanie nájmu, poistky atď.
 • účtovné texty s automatickým označením mesiaca (napr. nájom september 2016)
 • evidovanie základných údajov pre pokladničnú knihu, knihu príjmu tovaru, prírastky majetku, výpočet výdavkov a mnoho ďalších
 • doklady (PDF alebo naskenované) "pripnuté" priamo pri účtovaní sa postarajú o rýchly prístup
 • poplatky do združení, za reklamu, krátenie dane na vstupe (napr. trafiky), jej náhrada alebo zhrnutie 
 • vecné účty otvorených položiek vrátane ich zoznamu 
 • automatické prečiarknutie zostatkových otvorených položiek ako skonto, zľava, zníženie ceny atď. 
 • kód OCR - QR resp. spracovanie XML
 • optimálne zaobchádzanie so samostatnými a zbernými dokladmi
 • možnosť zápisu poznámky priamo na dokument, priradenie dokumentov na účtovanie alebo účtovný list pomocou "Drag & Drop" - kedykoľvek doplniteľné
 • prehľad dokumentov na účtovnom liste, denníku, zozname otvorených položiek a mnoho ďalších
 • viacnásobné priraďovanie dokumentov ako faktúra a dodací list
 • evidencia údajov pre Mini-One-Stop-Shop (MOSS) vrátane vytvorenia XML

Profitujte z výhod finančného účtovníctva BMD!

Užitočné štandardy 

Účty budú v štandarde doručené so všetkými potrebnými nastaveniami (riadiace znaky, symboly dokladov...). Zo štandardnej osnovy účtu je možné pomocou kliknutia myšou prevziať účty. Samozrejme môžete štandardy kedykoľvek upraviť a rozšíriť.

Účtovná logika

Účtovné symboly sú podložené účtovnou logikou.. Účtovná evidencia je zabezpečená mnohými logickými skúškami. Chyby pri účtovaní sú tým pádom prakticky vylúčené. Ak by predsa len boli nutné opravy, tak je možné účtovania upraviť, vymazať alebo nanovo vytvoriť až do uzávierky skupiny dokumentov resp. až do odovzdania prihlásenia dane z obratu.

Prispôsobiteľná účtovná maska 

V účtovnom programe môžete individuálne nastaviť stĺpcové zobrazenie a oblasť účtov. Sami môžete určiť, ktoré zadania sa zobrazia v detailnom okne.

 

Vyhodnotenia

Popri rozsiahlych štandardných vyhodnoteniach môžete pomocou dizajnéra vyhodnotení úplne voľne nastaviť Vaše vyhodnotenia. Rôzne nástroje analýzy graficky pripravia údaje stlačením tlačidla. Vyhodnotenia na obrazovke ako zoznamy zostatkov a obratov je možné kedykoľvek rozvetviť do detailu účtov.

Upomienkovanie/správa otvorených položiek

Základný balíček FIÚČ Vám ponúka komfortnú správu otvorených položiek pre zákazníkov a dodávateľov pomocou jednoduchého a viacnásobného párovania platieb. Rôzne možnosti párovania je potrebné obsluhovať intuitívne. Automatické vyrovnanie skonta, oprava dane z obratu a dane na vstupe pri skonte a rozdelenom účte zjednodušia párovanie.

Voľne vytvorte upomienkovacie texty v rôznych jazykoch alebo využite štandardné formuláre pre všetky štyri stupne upomienkovania. Na obrazovke môžete zobraziť a upraviť návrhy na upomienkovanie. Vytlačiť alebo automaticky zaslať e-mailom upomienky na štandardizovaných alebo individuálne vytvorených formulároch vrátane poplatkov za upomienkovanie a výpočtu úrokov z omeškania.

Najvyššia transparentnosť a pochopiteľnosť spárovaných účtov sú vždy zaručené.

Bezpapierové účtovanie

BMD stanovuje nové štandardy v oblasti digitálneho spracovania dokladov. Pri bezpapierovom účtovníctve sa doklady naskenujú a nasledovne zaevidujú bežným spôsobom v účtovnom programe.

Originálny doklad sa pritom automaticky archivuje do pozadia v systéme manažmentu dokumentov BMD. Týmto spôsobom je originálny dokument vždy k dispozícii prostredníctvom stlačením tlačidla v najrôznejších oblastiach programu. Ak sa údaj načíta cez preklad OCR, tak je možné preniesť údaje dokladov priamo z doručeného súboru XML do účtovného riadku. S týmto riešením je možné dokonca aj plne automatické zúčtovanie.
 

Bezpapierové účtovanie – Spolupráca daňového poradcu a klienta

 • zúčtovanie nezávisle od miesta
 • automatická archivácia dokladov
 • rýchlejšie spracovanie ako na papieri

Účtovať bezpapierovo ponúka výhody, ktoré ležia bezprostredne na dlani:

 • daňový poradca aktuálne zaúčtuje doklady
 • prístup k originálnym účtom je možný vždy, lebo sa automaticky archivujú
 • účty je možné vyhľadať a nájsť elektronicky, je možné dokonca aj plnotextové vyhľadávanie

Ku každému dokladu existuje dokument a originálny doklad je automaticky súčasťou účtovného zápisu.

 

Pomocou elektronickej evidencie dokladov je možné evidovať údaje rôznymi spôsobmi. Priebeh spracovania údajov závisí od prípravy údajov dokladov:

 • Klient doklady iba naskenoval. Údaje sa načítajú a zaúčtujú z týchto skenov
 • Klient už pripravil údaje dokladov a tým pádom sa automaticky prenesú do účtovného zápisu
 • Doklady boli naskenované klientom, príprava údajov prebehne v kancelárii a zaúčtovanie je možné vykonať relatívne automaticky. 

Skenovanie s predbežnou evidenciou údajov prostredníctvom záznamu pokladničnej knihy (BAKAWA) s BMD Com 

 

Prihlásenie dane z obratu

Formulár prihlásenia dane z obratu sa automaticky pripraví a vyplní. Vy vyberiete potrebné vysvetlenia a program automaticky vytvorí súbory XML pre doručenie daňovému úradu.

Ďalšie funkcie

Dodávky v rámci spoločnosti

Ak sa zúčtuje dodávka v rámci spoločnosti a nie je založené identifikačné číslo dane z obratu, tak sa automaticky zobrazí dopyt po identifikačnom čísle dane z obratu. Po zadaní čísla sa toto automaticky skontroluje.

Súhrnná správa, Intrastat

Doručenie súhrnnej správy prostredníctvom súboru XML, evidencia Intrastat a vytvorenie súborov na online doručenie.

Evidencia majetku vopred

V spojení s BMD majetkovým účtovnictvom sa už pri účtovaní evidujú základné údaje o majetku. Po dokončení účtovania sa automaticky dostanete do programu ,,evidencia majetku". Odtiaľ sa automaticky navrhnú relevantné údaje z účtovania resp. z kmeňových údajov účtov pre evidenciu majetku. Tieto údaje je možné upraviť alebo doplniť a dočasne uložiť na prebratie do majetkového účtovníctva.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá