Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD CRM & DMS

BMD CRM sa prispôsobí Vašim interným organizačným procesom a uľahčí Vám Vašu každodennú prácu vďaka rozsiahlej integrácii do všetkých modulov BMD.

Kmeňové údaje, centrálne funkcie

Správa všetkých kmeňových údajov je somozrejmosťou. K tomu patria okrem iného:

 • kmeňové údaje zákazníkov, spoločníkov, príbuzných a iných kontaktných osôb
 • zodpovední zamestnanci s voľne definovateľnými oblasťami (napr. kto je zodpovedný za účtovníctvo, mzdy, DPPO…)
 • skupiny zákazníkov, zoznamy adresátov

K tomu patrí taktiež aj správa kontaktných osôb u klienta ako aj správa inštitúcií - daňové úrady, obce, zdravotné poisťovne, ...

 

Profitujte z generátora zoznamov: Široká paleta možností filtrovania, triedenia, porovnávania údajov s možnosťou exportu, tlače a špecifickými nastaveniami polí, triedenia a výstupu podľa potrieb užívateľov

 

Uľahčite si prácu: Aktualizácia a správa údajov je jednoduchá a bez zbytočností.


Veľa možností oprávnení obmedzí nasledujúce činnosti na oprávnený okruh užívateľov: 

 • zmena systémových nastavení
 • zobrazenie, resp. úprava citlivých údajov
 • úprava rozsiahleho množstva údajov (archívy, firmy, kategórie údajov)
 • ochrana určených zákazníkov a s nimi súvisiacich údajov
 • oprávnenia na spustenie funkcií a menu s rôznymi požiadavkami za oddelenie, zamestnanca, ...

Navigátor zákazníkov 

Rozsiahly a vždy dostupný prístup ku všetkým potrebným údajom klienta je realitou. Všetky údaje, ktoré akokoľvek súvisia s konkrétnym zákazníkom máte rýchlo a prehľadne k dispozícii.

Jediným kliknutím máte prístup ku všetkým požadovaným údajom, či už to sú kmeňové údaje zákazníkov, zodpovednosti alebo dokumenty.

V telefónnom zozname nájdete okamžite všetky telefónne čísla, resp. e-mailové adresy súvisiace so zákazníkom. V kronike spravujete poznámky, pripomienky, informácie - napr. osobitné dohody - k určitému klientovi. Takisto je možný prístup na účet zákazníka a jeho otvorené položky v účtovníctve vlastnej firmy. Celú históriu kontaktov s konkrétnym klientom nájdete zoskupené a štrukturované v denníku kontaktov. Zákaznícky kalendár Vás informuje o dohodnutných termínoch a úlohách.

Prostredníctvom spisu mandanta je Vám k dispozícii prehľad programových funkcií po jednotlivých príslušných rokoch. Táto funkcionalita je relevantná najmä pre účtovné firmy, pre spracovanie agendy po rokoch. Zamestnanci zodpovední za účtovnú závierku a účtovníctvo tak môžu vykonávať ich činnosti výlučne prostredníctvom spisu mandanta.

Pomocou BMD CRM je možné spravovať celú kanceláriu. Pohodlné prehľady sú dostupné jednoduchým kliknutím cez lištu so symbolmi alebo lištu rýchleho štartu. V kalendári zamestnanca sú zoskupené dôležité pracovné pomôcky (úlohy a termíny) zamestnanca.

V BMD CRM sú Vám k dispozícii nasledujúce oblasti:

Termíny

Správa termínov umožní zakladanie a kontrolu termínov podľa zamestnancov, skupín zamestnancov, zákazníkov / dodávateľov, inštitúcíí, atď. Termíny je možné prideliť viacerým zamestnancom a napr. delegovať iným kolegom.

Úlohy

Správa úloh obsahuje všetky zaevidované úlohy. Úlohy sa využívajú na rozdeľovanie práce zodpovedným zamestnancom. Výhoda pri používaní úloh oproti e-mailom spočíva v tom, že úlohy sú jednoznačné a prostredníctvom priradenia ku klientovi a zamestnancovi je taktiež jednoducho možný prehľad pripadajúcich úloh.

Úlohy je možné vytvoriť nielen v správe úloh, ale okrem iného aj v správe pošty, protokole z rokovaní, telefónnom protokole, správe dokumentov alebo pomocou Workflow.

Ďalším plusom je, že termíny a úlohy sú synchronizované s programom MS Outlook - obojsmerne.

Telefón

Telefónny protokol Vám umožní evidenciu všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, ktoré ste viedli so zákazníkmi, inštitúciami a inými partnermi resp. ich kontaktnými osobami.

Denník kontaktov

Denník kontaktov obsahuje podľa nastavení všetky informácie (tzv. kontakty), ktoré už boli uložené k zákazníkovi, dodávateľovi, inštitúcii atď., ako napr. termíny, úlohy, lehoty, telefonáty, dokumenty, pošta, protokoly z rokovaní alebo udalosti.

So štatistikou kontaktov je možné podrobne zodpovedať nasledujúce otázky:

 • Koľko kontaktov mám s mojím zákazníkom?
 • Ako často sa v rámci určitého časového obdobia uskutočňuje kontakt?
 • Ktoré kontakty pribúdajú, ktoré ubúdajú?

Zdroje

Interný systém požičiavania Vám je k dispozícii so správou zdrojov. Zamestnancom sú pri vykonávaní ich činnosti prehľadne k dispozícii rôzne zdroje, napríklad miestnosti, médiá, autá atď. Sú zaevidované v správe zdrojov a sú dostupné aj v iných častiach programu, napríklad v termínovom kalendári.

Plán zdrojov

Jedna časť správy zdrojov predstavuje plán zdrojov. Pomocou tohto plánu je okamžite viditeľné, ktoré zdroje sú práve k dispozícii, resp. ktoré už sú rezervované.

Vyhodnotenia CRM

Počas normálnej prevádzky CRM zapisujú Vaši zamestnanci veľké množstvo informácií. Ak tieto informácie súvisia so zákazníkmi, dodávateľmi, možnými dodávateľmi alebo záujemcami zo správy kmeňových údajov osôb, NTCS ponúka možnosť ich zoradiť a zobraziť vo vyhodnoteniach CRM (kontrola kontaktov, štatistika kontaktov, porovnanie štatistiky kontaktov) podľa najrôznejších kritérií.

V štatistike kontaktov sa tieto kontakty štatisticky zobrazia pre definovateľné časové obdobie. Všetky činnosti zapísané v denníku kontaktov sa zobrazia v štatistike kontaktov.

Porovnanie štatistiky kontaktov Vám ponúka možnosť zobraziť dve časové obdobia s údajmi o intenzite a spôsobe príjímania kontaktov so zákazníkmi, dodávateľmi, možnými dodávateľmi a záujemcami. Je možné porovnať štatistiky kontaktov dvoch od seba nezávisle definovaných časových období.

Pri kontrole kontaktov je dôležitá samotná osoba. V stĺpcoch sa zobrazia kontakty sčítané podľa druhov kontaktu. Zobrazia sa aj osoby bez údajov kontaktov.


Prostredníctvom rôznych vstupných polí môžete údaje (v závislosti od vyhodnotenia) ohraničiť napríklad podľa zákazníka, zamestnanca, druhu kontaktu, časového obdobia, ako aj konateľa, vedúceho oddelenia a referenta.

Nápady

Správa nápadov umožní zaevidovanie a nájdenie nápadov. 
Okrem toho je možné nápady zobraziť aj v denníku kontaktov, ak bola k nápadu priradená aj osoba.
 

Budíky

V správe budíkov je možné vytvoriť jeden alebo viac budíkov pre pripomienky a prihlásenému užívateľovi sa zobrazí prehľad všetkých jeho pripomienok.

Interné správy

Interné správy je možné v CRM využiť jednak na automatické oznámenie nových resp. zmien termínov, úloh a lehôt inými zamestnancami alebo ako interný komunikačný prostriedok.

Odstránené objekty

V správe ,,Odstránené objekty" sa zobrazia všetky odstránené úlohy, termíny a nápady (ako odstránené úlohy). Omylom odstránené údaje je tu možné obnoviť, ale iba ich majiteľom, alebo osobou, ktorá údaj vymazala.

Štandardy oprávnení

Automatický systém oprávnení pre oprávnenia k funkciám obsahuje všetky základné funkcie v NTCS. Okrem toho sú v systéme oprávnení zahrnuté aj funkcie modulov CRM, Evidencie výkonov, Finančného účtovníctva, Nákladového účtovníctva, Personalistiky, Účtovnej závierky, Evidencie majetku a Časove dochádzky. K tomu systéme ešte disponuje viacerými návrhmi organizácie. Tak je podstatne jednoduchšie používať tzv. koncept rolí, prispôsobený Vašej firme.

Systém manažmentu dokumentov - DMS

Využívajte systém manažmentu dokumentov, ktorý je zahrnutý v BMD CRM: Zistiť viac o DMS

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail