Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Ungarn HU
keresés

Általános feltételekBMD Rendszerház Kft.
Madarász Viktor utca 47-49
H-1139 Budapest
+36 (1) 235 7090
sales@bmd.hu

 

Általános szerződési feltételek

szervezési és programozási szolgáltatások értékesítésére és szállítására és szoftver-termékek gyártó általi használati engedélyére vonatkozóan

1. A szerződés terjedelme és érvényessége

Az összes megrendelés és megállapodás csak akkor válik jogérvényessé, amennyiben azt a Megrendelő írásban és cégszerűen aláírja és csak a megrendelés visszaigazolásában szereplő terjedelemben jelent kötelezettséget. A Megrendelő beszerzési szabályainak alkalmazását ezáltal a jelen jogügylet tekintetében a teljes üzleti kapcsolat időtartamára ezennel kizárjuk. Az ajánlatok alapvetően nem kötelező érvényűek.

2. Szolgáltatások és ezek ellenőrzése

2.1. A megrendelés tárgyát képezheti:

 • valamely szervezési koncepció kidolgozása
 • globális vagy részletekbe menő elemzés kidolgozása
 • egyedi programok készítése
 • könyvtári (standard-)programok szállítása
 • használati jogosultságok megszerzése a szoftver-termékekre
 • gyártói használati engedélyek megszerzése
 • közreműködés az üzembe helyezés során (átállítás során nyújtott támogatás).
 • telefonos tanácsadás
 • programkarbantartás
 • adathordozók készítése
 • egyéb szolgáltatások.


2.2. Az egyedi szervezési koncepciók és programok kidolgozása a Megrendelő által kompletten rendelkezésre bocsátott kötelező érvényű információk, anyagok, és segédeszközök alapján történik. Ebbe beletartoznak a gyakorlathoz igazodó teszt-adatok, valamint kielégítő mértékű tesztelési lehetőségek is, amelyeket a Megrendelő időben, normál munkaidőben és saját költségére biztosít. Amennyiben a Megrendelő részéről már a tesztelésre rendelkezésre álló berendezésen éles üzemelés folyik, a valós adatok mentésének felelőssége a Megrendelőt terheli.

2.3. Az egyedi programok készítésének az alapja a szolgáltatások írásban rögzített leírása, amelyet a Megbízott fizetés ellenében a rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján dolgoz ki, illetve a Megrendelő bocsát rendelkezésre. A szolgáltatásoknak ezen leírását a Megrendelőnek helyességi és teljességi szempontok alapján meg kell vizsgálnia és elfogadó záradékával kell ellátnia. A későbbiekben felmerülő módosítási igények külön időpont- és ár-megállapodáshoz vezethetnek.

2.4. Az egyedileg készített szoftvereket illetve a program-adaptációkat a Megbízónak mindenkor a szállítást követő legkésőbb négy héten belül át kell venni. Ezt a Megbízónak egy jegyzőkönyvben igazolnia kell. (A helyesség és a teljesség vizsgálata a Megbízott által elfogadott szolgáltatás-leírás alapján a 2.2. pontban említett, rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Amennyiben a Megbízó a négyhetes időszakot a program átvételre elmulasztja, akkor a leszállított szoftver az említett időszak végével átvettnek tekintendő. A szoftvernek a Megbízó által éles üzemben való használata esetén is átvettnek tekintendő a szoftver.
Az esetlegesen felmerülő hiányosságokat, úgymint az írásban rögzített szolgáltatás-leírástól való eltérést a Megbízónak kellőképpen dokumentálnia kell és jeleznie kell a Megbízott felé, aki törekszik azoknak a lehető leghamarabb történő kiküszöbölésére. Amennyiben írásban jelzett, lényegi hiányosságok állnak fenn, vagyis az éles üzem nem kezdhető meg vagy nem folytatható, akkor a hibák megszüntetését követően ismételt átvétel szükséges.

2.5. Könyvtári (standard-)programok megrendelése esetén a Megbízó a megrendelésével igazolja, hogy tudomásul vette a megrendelt programok szolgáltatásainak terjedelmét.

2.6. Amennyiben a munkálatok során fény derül arra, hogy a Megbízás teljesítése a szolgáltatások leírásának megfelelően ténylegesen vagy jogilag lehetetlenné válik, a Megbízott köteles ezt azonnali hatállyal jelezni a Megbízónak. Amennyiben a Megbízó a szolgáltatás leírását nem módosítja olyan módon, illetve nem teremti meg annak az előfeltételét, hogy a végrehajtása lehetséges legyen, a Megbízó a végrehajtást visszautasíthatja. Amennyiben a végrehajtás lehetetlensége a Megbízó mulasztásának, vagy a szolgáltatások leírásának utólagos módosításának a következtében áll elő, akkor a Megbízott jogosult a megrendeléstől elállni. A Megbízott addig végzett tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeit, illetve az eltávolítás esetleges költségeit a Megbízónak meg kell térítenie.

2.7. A programhordozó,a dokumentáció és a a szolgáltatás-leírás megküldése a Megbízó költségére és kockázatára történik. Ezen túlmenően a Megbízó által kért oktatást és ismertetéseket külön leszámlázzuk. Biztosítások kötésére kizárólag a Megrendelő kívánságára kerül sor.

3. Árak, adók és illetékek

3.1. Az árak (amennyiben nincs külön feltüntetve) forintban értendők és nem tartalmazzák a forgalmi adót. Ez csak a jelen megbízásra érvényes. Az említett árak a Megbízott székhelyén, illetve telephelyén értendők. A programhordozók költsége (pl. mágnesszalagok, mágneses lemezek, streamer szalagok, mágneses kazetták)külön kerülnek leszámlázásra.

3.2. Könyvtári (standard-)programok esetén a megrendeléskor érvényes listaárak érvényesek. Minden más szolgáltatás esetén (szervezési tanácsadás, programozás, oktatás, átállási támogatás, telefonos tanácsadás, stb.) a munka-ráfordítás a szolgáltatás nyújtásának napján érvényes tarifákkal kerül elszámolásra. A szerződéses ár rögzítésekor alapul vett időráfordítástól való eltéréseket, amennyiben azokért nem a Megbízott felel, a valós felmerülés mértékében számítjuk fel.

3.3. Az utazások, a napidíjak és az éjszakai szállások költségét a Megbízónak a mindenkor érvényes tarifák alapján leszámlázzuk.Az utazási idők munkaidőnek számítanak.

4. Szállítási határidő

4.1. Megbízó törekszik arra, hogy a megállapodásban rögzített elkészítési határidőket lehetőség szerint minél pontosabban betartsa.

4.2. A kitűzött teljesítési határidőket csak akkor lehet betartani, ha a Megbízó a Megbízott által megadott határidőkre minden szükséges munkát és anyagot kompletten, különösen az általa elfogadott szolgáltatás-leírást a 2.3. pontnak megfelelően rendelkezésre bocsát és közreműködési kötelezettségének a szükséges mértékben eleget tesz.
Az olyan szállítás késedelem és költségnövekmény, ami a nem helyes, nem komplett vagy utólag módosított adatokból és tájékoztatásból, illetve rendelkezésre bocsátott anyagokból ered, a Megbízónak nem róható fel ésnem eredményezheti a Megbízott teljesítésének késedelmét. Ezeknek a többlet-költségeit a Megbízó viseli.

4.3. Azon megbízásoknál, amelyek több egységből, illetve programból állnak, a Megbízott jogosult rész-szállításokat eszközölni illetve rész-számlákat benyújtani. 

5. Fizetési feltételek

5.1. A Megbízott által benyújtott számlák, beleértve a forgalmi adók, legkésőbb a számla kézhezvételétől 14 napon belül mindennemű levonás és költségek felszámítása nélkül fizetendők. A rész-számlákra és a komplett megbízásra a fizetési feltételek egyformán érvényesek.

5.2. Azon megbízásoknál, amelyek több egységből (programból és/vagy oktatásból, rész-lépésekben való megvalósításból) állnak, a Megbízott jogosult minden egyes egység leszállítását vagy a szolgáltatást leszámlázni.

5.3 A megállapodásban rögzített fizetési határidők betartása a szállítás Megbízó általi végrehajtásának, illetve a teljesítésnek lényegi feltétele. A megállapodás szerinti fizetések be nem tartása a Megbízottat arra jogosítja, hogy a folyó munkákat leállítsa és a szerződéstől elálljon. Valamennyi ezzel összefüggő költséget, illetve nyereség-kiesést a Megbízónak kell viselnie. Fizetési késedelem esetén a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamatot lehet felszámítani.

5.4 A Megbízott nem jogosult a fizetéseket a nem teljes körű szállításra, garanciális illetve szavatossági igényekre, vagy hiány-jelzésrehivatkozva visszatartani.

6. Szerzői jogok és használat

6.1. A megállapodás szerinti szolgáltatásokhoz (programhoz, dokumentációkhoz, stb.) fűződő valamennyi szerzői jog a megbízott, illetve annak licenc-adója tulajdona.A Megbízó kizárólag azt a jogot kapja meg, hogy a szoftvereket a megállapodás szerinti ellenérték kifizetését követően saját céljaira, csak a szerződésben specifikált hardveren és a megszerzett licencek mértékében több munkahelyen egyidőben használja.
Jelen szerződéssel csupán a gyártó a használathoz adja meg a hozzájárulást. A Megbízott általi terjesztés a szerzői jogokat szabályozó törvényi előírások alapján kizárt. A Megbízó a szoftver előállításában való közreműködése révén nem szerez a jelen szerződésben rögzített jogokon túlmenő jogosultságokat. A szerzői jogok mindennemű megsértése a Megbízott részéről kártérítési igényt von maga után, ahol is ilyen esetekben teljes elégtételt kell szolgáltatni.

6.2. Másolatok készítése archiválási és adatmentési célból a Megbízónak azzal a feltétellel megengedett, hogy ha a szoftver nem tartalmaz a licenc-adó vagy Harmadik fél részéről kifejezett tilalmat, továbbá amennyiben az összes, a szerzői jogvédelemre és a szellemi tulajdonra vonatkozó megjegyzést ezekbe a másolatokba változatlan formában átemelik.

6.3. Amennyiben a szóban forgó szoftver inter-operabilitásának megteremtéséhez az interfészek hozzáférhetővé tétele szükséges, erre a Megbízónak kell megbízást adnia a Megbízott felé költségtérítés mellett.
Amennyiben a Megbízott ennek a követelésnek nem tesz eleget és a szerzői jog szerinti dekompilálásra kerül sor, akkor az eredményeket kizárólag az inter-operabilitás megteremtésére lehet felhasználni.
Visszaélések esetén kártérítési igényt támasztunk.

7. Elállási jog

7.1. A megállapodás szerinti szállítási időnek Megbízottnak a kizárólagos hibája, vagy jogsértő magatartása miatti túllépése esetén a Megbízott jogosult ajánlott levél formájában az érintett megbízástól elállni, ha a megfelelő utólagos határidő alatt sem történik meg a megállapodás szerinti szolgáltatás lényegi részeinek nyújtása és az nem a Megbízó hibájából következett be.

7.2. Vis maior események, esetleges sztrájk, természeti katasztrófák és szállítási blokád, illetve egyéb körülmények, amelyek nem a Megbízó befolyásolási körébe esnek, mentesítik a Megbízottat a szállítási kötelezettsége alól, illetve megnyitják a lehetőségét annak, hogy a szállítási határidőt meghosszabbítsák.

7.3. A megbízó általi lemondás (sztornó) csak a Megbízott írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Megbízott a sztornóval egyetért, joga van a nyújtott szolgáltatások és a felmerült költségek mellett a még nem teljesült megbízási érték 30% -át kitevő sztornódíjat is felszámítani.

8. Szavatosság, karbantartás, módosítások

8.1. A minőségi kifogások csak akkor érvényesek, ha azok reprodukálható hibákra vonatkoznak és amennyiben a megállapodás szerinti teljesítmény nyújtását követő négy héten belül, illetve egyedi szoftver esetében a 2.4. pont szerinti program-átvétel után írásban dokumentálásra kerülnek. Jogos minőségi kifogás esetén a hiányosságokat megfelelő határidőn belül megszüntetjük, amennyiben a Megbízó a Megbízott számára minden, a vizsgálathoz és a hiba elhárításához szükséges intézkedések megtételét lehetővé teszi.

8.2. Azon szükségessé váló korrekciókat és kiegészítéseket, amelyek a megállapodás szerinti teljesítmény átadásáig olyan szervezési és programtechnikai hibák miatt merülnek fel, amelyekért a Megbízott felel, a megbízott ingyenesen elvégzi.

8.3. Az olyan segítségnyújtás, hibadiagnózis, hibaelhárítás és zavar-megszüntetés költségeit, amelyekért a Megbízó felel, illetve az egyéb korrekciókat, módosításokat és kiegészítéseket a Megbízott leszámlázza. Ez érvényes a hibák elhárítására is, amennyiben program-módosításokra, kiegészítésekre, valamint a Megbízott, vagy Harmadik fél által elvégzett további beavatkozásokra kerül sor.

8.4. A Megbízott továbbá nem vállal garanciát az olyan hibákért, zavarokért vagy károkért, amelyek a szakszerűtlen kezelésre, a megváltoztatott operációs-rendszer elemekre, interfészekre és paraméterekre, nem megfelelő szervezési eszközök és adathordozók használatára, amennyiben erre vonatkozó előírások vannak (különös tekintettel az installálásra és a raktárkezelésre vonatkozó szabályoktól való eltérésre) valamint a szállítás során bekövetkező károkra vezethetők vissza.

8.5. Az olyan programokra, amelyeket a Megbízó saját programozói vagy Harmadok fél utólag módosítottak, megszűnik a Megbízott általi mindennemű szavatosság.

8.6. Amennyiben a szerződés tárgyát már létező programok módosítása vagy kiegészítése képezi, a szavatosság csak a módosításra, illetve kiegészítésre terjed ki. Az eredeti programért vállalt szavatosság ezáltal nem éled fel.

9. Felelősségvállalás

A Megbízott a törvényi előírások keretei között felelős a károkért, amennyiben bizonyítottan szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból cselekedett. Ezzel kizárt az enyhe gondatlanság miatti kár-felelősség.

10. Lojalitás

A szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymással szemben kölcsönösen lojalitást tanúsítanak. Kerülik a másik szerződő fél azon munkatársainak mindennemű elcsábítását és foglalkoztatását, akár Harmadik felek javára is, akik a megbízások megvalósításán dolgoztak, a szerződés tartama alatt és a szerződés végét követő 12 hónapon belül. Az ez ellen vétkező szerződő fél köteles átalányösszegű kártérítést fizetni, aminek mértéke a munkatárs éves fizetése.

11. Adatvédelem és titoktartás

11.1 Személyes adatok és feldolgozás

A megbízott elektronikusan tárolja az adatbankjában a megbízó személyes adatait abból a célból, hogy teljesítse a megbízást és el tudja látni később a megbízóhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységét. További információkat ezzel kapcsolatban az ügyfélinfóban és a BMD honlapján találhat.

 

11.2. Adatok továbbadása harmadik félnek

Az adatok harmadik félnek (pl.: licenckiadók, csomagküldők, posta, bankok, üzleti ügyben jogi képviselők, adótanácsadó, jogi ügyekben és érintettség esetén bíróságok illetve hatóságok, együttműködő szerződéses és üzleti partnerek, szolgáltatók (IT-szolgáltatók), biztosítási ügyek esetén  biztosítók), történő továbbadása csak abban az esetben történik meg, ha ez a szerződés/megbízás teljesítéséhez szükséges.

 

11.3. Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

A GDPR 15. cikkének értelmében Önnek bármikor joga van információt kérni az összes BMD-nél tárolt adatáról. Bizonyos kétséges esetekben a BMD kiegészítő információkat kérhet Öntől a beazonosíthatóság elősegítése érdekében. Ilyen jellegű igényeit kérjük, hogy a sales@bmd.hu címre küldje meg nekünk.

 

11.4. Titoktartás

A BMD kötelezi magát, munkatársait és a szerződésben vállaltak teljesítéshez igénybe vett külső személyeket, a GDPR 28. cikkének 3. bekezdésében megfogalmazott, adatok titoktartására vonatkozó előírások betartására. Egy külön titoktartási nyilatkozat igényelhető a megbízottnál.

 

11.5. Megállapodás a megbízási adatok GDPR szerinti feldolgozásáról

A személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó összes információ megtalálható az Adatfeldogozási megállapodásban. Amennyiben a BMD megbízottként ill. adatfeldolgozóként lép fel, akkor az Adatfeldolgozási megállapodást alá kell írni.

 

12. Egyéb feltételek

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti a jelen szerződés egyéb tartalmának érvényességét. A felek partneri módon működnek együtt annak érdekében, hogy olyan szabályokat találjanak, amelyek minél közelebb állnak a hatálytalan rendelkezésekhez.

BMD Rendszerház Kft.

Madarász Viktor utca 47-49

1138 Budapest

+36 (1) 235 7090

sales@bmd.hu

Ez is érdekes lehet az Ön számára

Termékek

Support és oktatás

BMD Magyarország

Follow us

Kövessen minket a Facebookon is!
Videóink a Youtube-on