Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Ungarn HU
keresés

Általános feltételek

1. A szerződés terjedelme és érvényessége

Az összes szerződés és megállapodás csak akkor válik érvényessé, amennyiben azt a Megbízó írásban elfogadja és csak olyan mértékig, amilyen mértékig a Megbízott azt visszaigazolja. A Megbízó Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását ezennel kizárjuk. Az ajánlatok alapvetően nem kötelező érvényűek.

 

2. Szolgáltatás és ellenőrzés/vizsgálat

2.1. A megrendelés tárgya

A megrendelés tárgyát képezheti: a szoftver, bizonyos modulok bevezetési tervének kidolgozása, globális vagy részletekbe menő elemzés, egyedi programok készítése, standardprogramok szállítása, használati feltételek megszerzése a szoftvertermékekre, használati engedélyek megszerzése, közreműködés üzembehelyezés során (átállítás során nyújtott támogatás), telefonos tanácsadás, programkarbantartás, adathordozók készítése illetve egyéb szolgáltatások.

 

2.2. Egyedi bevezetési tervek és a szoftver

Az egyedi bevezetési tervek kidolgozása és a szoftver bevezetése kidolgozása a Megbízó által kompletten rendelkezésre bocsátott kötelező érvényű információk, dokumentumok, és segédeszközök alapján történik. Ebbe beletartoznak a gyakorlathoz igazodó teszt-adatok, valamint kielégítő mértékű tesztelési lehetőségek is, amelyeket a Megbízó időben, normál munkaidőben és saját költségére biztosít. Amennyiben a Megbízó részéről már a tesztelésre rendelkezésre álló berendezésen éles üzemelés folyik, a valós adatok mentésének felelőssége a Megbízót terheli.

 

2.3. Egyedi programok készítése

Az egyedi programok készítésének az alapja a szolgáltatások írásban rögzített leírása, amelyet a Megbízott fizetés ellenében a rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján dolgoz ki, illetve amiket a Megbízó bocsát rendelkezésre. A szolgáltatásoknak ezen leírását a Megbízónak helyességi és teljességi szempontok alapján meg kell vizsgálnia és vissza kell igazolni. A későbbiekben felmerülő módosítási igények megváltozott teljesítési határidő és megbízási díj változáshoz vezethetnek.

 

Az egyedileg készített szoftvereket illetve program-adaptációkat az adott programcsomagra a Megbízónak a szállítást követő legkésőbb négy héten belül át kell vennie. Amennyiben a Megbízó az időszakot elmulasztja, akkor a leszállított szoftver átvettnek tekintendő. A szoftvernek a Megbízó által éles üzemben való használata esetén is átvettnek tekintendő a szoftver. Az esetlegesen felmerülő hiányosságokat, amik a szolgáltatás-leírástól eltérnek, azt a Megbízónak kellőképpen dokumentálnia és jeleznie kell a Megbízott felé, aki törekszik azoknak a lehető leghamarabb történő kijavítására. Amennyiben írásban jelzett, lényegi hiányosságok állnak fenn, vagyis az éles üzem nem kezdhető meg vagy nem folytatható, akkor a szoftver ismételt átvétele szükséges. A Megbízó nem jogosult a szoftver átvételét nem lényegi hibák miatt elutasítani.

 

2.4. Standardszoftver

Standardszoftverek megrendelése esetén a Megbízó megrendelésével igazolja, hogy tudomásul vette a megrendelt programok szolgáltatásainak tartalmát.

 

2.5. Eltérés a megbízástól

Amennyiben a munkálatok során kiderül, hogy a Megbízás teljesítése a megrendelésnek megfelelően ténylegesen vagy jogilag nem lehetséges, a Megbízott köteles a Megbízót erről azonnal informálni. Amennyiben a Megbízó a megrendelést nem módosítja olyan módon, illetve nem teremti meg annak az előfeltételét, hogy a megvalósítás lehetséges legyen, a Megbízó a végrehajtást visszautasíthatja és a szerződéstől jogosult elállni. Amennyiben a Megbízó mulasztásának vagy a megrendelésnek az utólag módosítása, miatt a megrendelés teljesíthetetlen, akkor a Megbízott jogosult a megrendeléstől elállni. A Megbízott addig végzett tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeit, illetve a program eltávolítás esetleges költségeit, kiadásait a Megbízónak meg kell térítenie.

 

3. Árak, adók és járulékok

Az árak (amennyiben nem egy másik deviza került feltüntetésre) forintban értendők és nem tartalmazzák a forgalmi adót. A szerződéses árak a Megbízott székhelyén, illetve telephelyén történő munkavégzésre értendők. A programhordozók költsége (pl. DVD) illetve bármilyen szerződéses és egyéb díjak külön kerülnek leszámlázásra.

 

Standardszoftverek esetén a szállítás napján érvényes listaárak érvényesek. Minden más szolgáltatás esetén (szervezési megbeszélés, programozás, oktatás, átállási támogatás, telefonos segítségnyújtás stb.) a munka-ráfordítás a szolgáltatás nyújtásának napján érvényes óradíjakkal kerül elszámolásra. A szerződésben rögzített ár meghatározásakor alapul vett időráfordítástól való eltéréseket, amennyiben azokért nem a Megbízott felel, a valós felmerülés mértékében kerülnek felszámításra.

 

Az utazások, a napidíjak és az éjszakai szállások költsége a Megbízónak a mindenkor érvényes óradíjak alapján kerülnek leszámlázásra.

 

Minden adót a jelenlegi jogi helyzet alapján számolnak ki. Amennyiben ezen túl bármelyhatóság később adókat vagy díjakat ír elő, azokat a Megbízó viseli.

 

4. Szállítási határidő

4.1. Teljesítési határidő

Megbízott törekszik arra, hogy a megállapodásban rögzített teljesítési határidőket lehetőség szerint minél pontosabban betartsa. A kitűzött teljesítési határidőket csak akkor lehet betartani, ha a Megbízó a Megbízott által megadott határidőkre minden szükséges munkát és dokumentumot teljeskörűen rendelkezésre bocsát és közreműködési kötelezettségének eleget tesz.

 

4.2. Szállítási késedelem és részszállítások

Az olyan szállítási késedelem és költségnövekmény, ami a nem helyes, nem komplett vagy utólag módosított adatokból és tájékoztatásból, illetve rendelkezésre bocsátott anyagokból ered, a Megbízottnak fel nem róható és nem eredményezheti a Megbízott teljesítésének késedelmét. Megbízott ebből eredő többlet-költségeit a Megbízó viseli. Azon megbízásoknál, amelyek több egységből, illetve programból állnak, a Megbízott jogosult rész-szállításokat eszközölni illetve rész-számlákat benyújtani.

 

5. Fizetési feltételek

5.1. Számla kiállítása

A Megbízott által benyújtott számlák, beleértve a forgalmi adókat is, a szerződésben irt fizetési feltételek szerint fizetendők. A rész-számlákra is a teljes megbízásra adott fizetési feltételek érvényesek.

 

Azon megbízásoknál, amelyek több egységből (programból és/vagy oktatásból, rész-lépésekben való megvalósításból) állnak, a Megbízott jogosult minden egyes egység leszállítását vagy az elvégzett teljesítést követően, számlát kiállítani.

 

5.2. Fizetési határidők és fizetési késedelem

A megállapodásban rögzített fizetési határidők betartása, a szállítás Megbízott általi végrehajtásának, illetve a teljesítésnek alapfeltétele. A megállapodás szerinti fizetések be nem tartása a Megbízottat arra jogosítja, hogy a folyó munkákat leállítsa és a szerződéstől elálljon. Valamennyi ezzel összefüggő költséget, illetve nyereség-kiesést a Megbízónak kell viselnie.

 

Fizetési késedelem esetén a Ptk 6:155§-a szerinti késedelmi kamat kerül felszámitásra. Ha részletfizetés esetén két részlet nem teljesül, akkor a Megbízott jogosult a határidő elmulasztására tekintettel a teljes hátralékos díjra.

 

A Megbízó nem jogosult a fizetéseket a nem teljeskörű szállításra, garanciális illetve szavatossági igényekre, vagy panaszokra hivatkozva visszatartani.

 

6. Szerzői jogok és használat

6.1. Szerzői jogok és használati engedély

A megállapodás szerinti szolgáltatásokhoz (programhoz, dokumentációkhoz stb.) fűződő valamennyi szerzői jog a Megbízott, illetve annak Licenc-adóinak a tulajdona. A Megbízó kizárólag arra jogosult, hogy a szoftvert a megállapodás szerinti díjnak a kifizetése után kizárólag saját céljaira és a megszerzett licencek mértékében, csak a szerződésben rögzített licencek mértékéig használja. Jelen szerződéssel csupán a gyártónak a használatra vonatkozó hozzájárulását szerzi meg. Megbízó nem jogosult a szoftverek használatát másnak átengedni, továbbadni a Megbízott írásbeli hozzájárulása nélkül. A Megbízónak a szoftver előállításában való közreműködése révén nem szerez a jelen szerződésben rögzített jogokon túlmenő jogokat. A Megbízott szerzői jogainak mindennemű megsértése kártérítési igényt von maga után, ahol is ilyen esetekben teljeskörű kártérítést kell szolgáltatni.

 

6.2. Másolat készítésének joga archiválási és adatmentési célokból

Másolat készítése archiválási és adatmentési célokból a Megbízónak azzal a feltétellel megengedett, ha a szoftver nem tartalmaz a Licenc-adó vagy Harmadik fél részéről erre vonatkozó kifejezett tilalmat, továbbá amennyiben az összes, a szerzői jogvédelemre és a szellemi tulajdonra vonatkozó megjegyzést ezekbe a másolatokba változatlan formában átemelik.

 

6.3. Kompatibilitás  

Amennyiben a szóban forgó szoftver Megbízó által rendelkezésre bocsátott szoftveren kívüli egyéb szoftverrel való együttműködésének megteremtéséhez az interfészek hozzáférhetővé tétele szükséges (például az adatforgalomra más szoftvertermékekkel), erre a Megbízónak kell megbízást adnia a Megbízott felé (költségtérítés mellett). Amennyiben a Megbízott ennek a követelésnek nem tesz eleget és a szerzői jog szerinti dekódolásra kerül sor, akkor az eredményeket kizárólag a szoftverek közötti együttműködés megteremtésére felhasználni. Visszaélések esetén Megbízott kártérítési igényt érvényesít.

 

7. Elállási jog

7.1. A megállapodásban rögzített szállítási idő túllépése

A megállapodás szerinti szállítási időnek, Megbízottnak a kizárólagos hibája, vagy jogsértő magatartása miatti túllépése esetén, a Megbízó jogosult ajánlott levél formájában az érintett megbízástól elállni, ha a megfelelő méltányos póthatáridő alatt sem történik meg a megállapodás szerinti szolgáltatás lényegi részeinek nyújtása és az nem a Megbízó hibájából következett be.

 

Vis maior események, sztrájk, természeti katasztrófák és szállítási blokád, illetve egyéb körülmények, amelyek nem a Megbízott befolyásolási körébe esnek, mentesítik a Megbízottat a szállítási kötelezettsége alól, illetve a vis maior idejével a szállítási határidő meghosszabbodik.

 

7.2. A Megbízó részérő történő sztornózás

A Megbízó általi lemondás (sztornó) csak a Megbízott írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Megbízott a sztornóval egyetért, joga van a nyújtott szolgáltatások és a felmerült költségek mellett a még nem teljesült teljes projekt megbízási értékének a 30 százalékát kitevő sztornódíjat felszámítani.

 

8. Jótállás és szavatossági felelősség

8.1. Jótállás

A törvényben előírt jótállási határidők érvényesek. A megállapodás szerinti szolgáltatás nyújtása, vagy végrehajtása után, illetve egyedi szoftverek esetében a program átvételét követően a minőségi kifogást írásban kell dokumentálni. Jótállási ügy esetében az utólagos javítás mindenképpen elsőbbséget élvez az árcsökkentéssel vagy más termékre való átcseréléssel szemben. Jogos minőségi kifogás esetén a hiányosságokat megfelelő határidőn belül megszüntetjük, amennyiben a Megbízó a Megbízott számára minden, a vizsgálathoz és a hiba elhárításához szükséges intézkedések megtételét költségmentesen lehetővé teszi.

 

8.2. A Megbízott által okozott hibák

Azokat a szükségessé váló javításokat és kiegészítéseket, amelyek a megállapodás szerinti szoftver átadásáig olyan szervezési és programtechnikai hibák miatt merülnek fel, amelyekért a Megbízott felel, a Megbízott ingyenesen elvégzi.

 

8.3. A Megbízó által okozott hibák

Az olyan segítségnyújtás, hibadiagnózis, valamint a hiba és zavar-elhárítás költségeit, amelyekért a Megbízó felel, illetve az egyéb javításokat, módosításokat és kiegészítéseket a Megbízott díj fizetés ellenében elvégzi. Ez érvényes azon hibák elhárítására is, amennyiben a Megbízó vagy harmadik fél program-módosítást, kiegészítést, vagy egyéb, a Megbízó által maga, vagy Harmadik fél által elvégzett további beavatkozásokra.

 

A Megbízott továbbá nem vállal garanciát az olyan hibákért, zavarokért vagy károkért, amelyek a Megbízó szakszerűtlen kezelésre, az általa megváltoztatott operációs-rendszer elemekre, interfészekre és paraméterekre, nem megfelelő szervezési eszközök és adathordozók használatára, nem megfelelő üzemeltetési feltételekre (különösen a nem megfelelő installálásra és tárolásra), valamint a szállítás során bekövetkező károkra vezethetők vissza.

 

Az olyan programokra, amelyeket a Megbízó saját programozói vagy az általa megbízott Harmadik fél utólag módosítottak, megszűnik a Megbízott általi mindennemű szavatosság.

 

8.4. Meglévő programok módosítása

Amennyiben a szerződés tárgyát már létező programok módosítása vagy kiegészítése képezi, a szavatosság csak a módosításra, illetve kiegészítésre terjed ki. Az eredeti programért vállalt szavatosság ezáltal nem éled fel.

 

8.5. Felelősség

A Megbízott a szerződésben vállalt szolgáltatásokat a rendes vállalkozó gondosságával nyújtja – és ugyanez vonatkozik az általa bevont valamennyi munkatársára és alvállalkozójára is, akiknek a tevékenységéért a Megbízott ugyanúgy felel, mint a sajátjáért. A Megbízott szavatol az általa nyújtott szolgáltatások per –teher és igénymentességéért.

 

A Megbízottat nem terheli felelősség elvárt eredményért, hanem csupán azért, hogy a saját szolgáltatásait a legjobb tudása és lelkiismerete szerint és a technika aktuális állásának megfelelően nyújtja. A Megbízott által nyújtott szolgáltatások okozta kárért a Megbízott csak akkor felel, ha az súlyos gondatlanságból következett be, amelyet maga a Megbízott, vagy annak a teljesítési segédei követtek el. Az áttételesen vagy közvetetten okozott károkért, különös tekintettel az elmaradt nyereségre és ehhez hasonlókra nézve mindennemű felelősség kizárt, kivéve amennyiben ezt a törvényi rendelkezések kifejezetten meg nem tiltják. A Megbízott anyagi felelőssége legfeljebb a megbízási szerződésben írt megbízási díj mértékére korlátozódik; amennyiben hosszú távú szerződési viszonyban állnak egymással – legyen az határozott, vagy határozatlan idejű –, akkor az egy éves megbízási díj minősül korlátnak.

 

8.6. Megbízó ellenőrzési kötelezettségei

A Megbízónak folyamatos ellenőrzési kötelezettsége van a Megbízott szolgáltatásai tekintetében; szabálytalanságok esetén a Megbízónak haladéktalanul, írásban értesítenie kell erről a Megbízottat. Amennyiben a Megbízó a kártérítési igény érvényesítése esetén nem teljesítette az ellenőrzési kötelezettségét és nem értesítette írásban a Megbízottat, akkor a Megbízót is felelősség terheli. Megbízott által vállalt maximális kár összeg a teljes kár 20%-át nem haladhatja meg.

 

Bármilyen értékek beállítására a különféle számításokba (társadalom-biztosítási járulékok, eladási árak, általános forgalmi adó, bérezési formula stb.) kizárólag a Megbízó utasítása alapján kerül sor. Az ilyen jellegű adatközlések alapján történt hibás beállításokért való felelősség kifejezetten kizárt. A szavatossági és kártérítési igények érvényesíthetősége a szolgáltatás átadás-átvételétől, illetve elvégzésétől számított egy év múlva elévül, éspedig függetlenül attól, hogy az ilyen irányú igények mikor váltak ismertté.

 

8.7. Adatvesztés és az adatok visszanyerése

A Megbízó biztosítja azt, hogy megfelelő intézkedések megtételére kerüljön sor az adatvesztés elkerülésére, illetve az adatok visszanyerésének a lehetővé tételére (például a rendszeres mentések révén).

 

8.8. Idegen szoftver

A nem a Megbízott által fejlesztett szoftverekért a Megbízott nem vállal felelősséget.

 

9.Együttműködési kötelezettség

A szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymással együttműködnek. Kerülik a másik szerződő fél azon munkatársainak mindennemű foglalkoztatását, akár Harmadik felek javára is, akik a megbízások teljesítésén dolgoztak, a szerződés tartama alatt és annak végét követő 12 hónapon belül. Az ezt megszegőszerződő fél köteles a másik szerződő félnek kártérítést fizetni, aminek mértéke a munkatárs korábbi éves nettó bére.

 

10. Adatvédelem és titoktartás

10.1. Személyes adatok és feldolgozás

A Megbízott elektronikusan tárolja az adatbankjában a Megbízó személyes adatait abból a célból, hogy teljesítse a megbízást és el tudja látni később a Megbízóhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységét.

 

Ha nem jön létre adásvételi szerződés, a Megbízó (érdeklődő) adatait reklám célból a Megbízott elmenti. A Megbízónak (érdeklődőnek) bármikor lehetősége van arra, hogy kérje adatainak törlését a Megbízottól.

 

10.2. Adatok továbbadása harmadik félnek

Az adatok harmadik félnek (pl.: licenckiadók, csomagküldők, posta, bankok, üzleti ügyben jogi képviselők, könyvelő, adótanácsadó, jogi ügyekben és érintettség esetén bíróságok illetve hatóságok, együttműködő szerződéses és üzleti partnerek, szolgáltatók (IT-szolgáltatók), biztosítási ügyek esetén biztosítók), történő továbbadása csak abban az esetben történik meg, ha ez a szerződés/megbízás teljesítéséhez szükséges.

 

10.3. Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

A GDPR 15. cikkének értelmében Megbízónak bármikor joga van információt kérni az összes Megbízottnál tárolt adatáról. Kétség esetén a Megbízott kiegészítő információkat kérhet Megbízótól a beazonosíthatóság elősegítése érdekében. Ilyen jellegű igényeit kérjük, hogy a sales@bmd.hu címre küldje meg nekünk.

 

10.4. Titoktartás

A Megbízott kötelezi magát, munkatársait és a szerződésben vállaltak teljesítéshez igénybe vett külső személyeket, a GDPR 6§, 28. cikkének 3. bekezdésében megfogalmazott, adatok titoktartására vonatkozó előírások betartására. Egy külön titoktartási nyilatkozat igényelhető a Megbízottnál.

 

10.5 Megállapodás a megbízási adatok GDPR szerinti feldolgozásáról

A személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó összes információ megtalálható az Adatfeldolgozási megállapodásban. Amennyiben a BMD megbízottként ill. adatfeldolgozóként lép fel, akkor az Adatfeldolgozási megállapodást alá kell írni.

 

11. Záró rendelkezések és a vitás kérdések rendezése

Amennyiben a Megállapodás másként nem rendelkezik, úgy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak–akkor is, amennyiben a megbízás teljesítésére külföldön kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdések eldöntésére a tárgyban a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság jogosult döntéshozatalra. A fogyasztók felé történő értékesítésre a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései is irányadóak.

 

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok vagy érvénytelenek, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. A Szerződő Felek partneri módon működnek együtt annak érdekében, hogy olyan szabályokat találjanak, amelyek minél közelebb állnak a hatálytalan rendelkezésekhez.

 

BMD Rendszerház Kft.

Madarász Viktor utca 47-49

1138 Budapest

+36 (1) 235 7090

sales@bmd.hu

Follow us

Kövessen minket a Facebookon is!
Videóink a Youtube-on
 Kövess minket a LinkedIn-en is!