Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BMD Systemhaus GesmbH

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BMD Systemhaus GesmbH 

BMD Systemhaus GesmbH
Sierninger Straße 190
A-4400 Steyr
(AT) +43 (0)50 883
(International) 0043 7252 883
bmd@bmd.at

vytvořené na základě všeobecných obchodních podmínek rakouské hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich – WKO)
 

1. ROZSAH A PLATNOST SMLOUVY

Všechny zakázky a ujednání jsou právně závazné jen tehdy, když jsou písemně přijaty poskytovatelem zakázky, a jsou závazné jen v rozsahu uvedeném v potvrzení zakázky. Kupní podmínky objednavatele jsou tímto vyloučeny pro příslušný právní úkon a celý obchodní vztah. Nabídky jsou obecně nezávazné.
 

2. VÝKONY A KONTROLA

2.1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky může být: vypracování organizačních konceptů, celkové a detailní analýzy, tvorba individuálních programů, dodávky standardního softwaru, zajištění podmínek pro používání softwarových produktů, získání povolení k používání, součinnost při uvádění do provozu (podpora při konverzi), telefonické poradenství, údržba programů, zhotovení programových nosičů a rovněž další služby.
 

2.2. Individuální organizační koncepty a programy

Vypracování individuálních organizačních konceptů a programů je závislé na druhu a rozsahu objednavatelem plně poskytnutých závazných informací, podkladů a pomocných prostředků. Sem patří také testovací data, která odpovídají skutečné praxi a dostatečná míra možností testování, které objednavatel poskytne včas, v normální pracovní době a na své náklady.  Pokud v systému určeném pro testování již objednavatel pracuje v reálném provozu, leží zodpovědnost za zabezpečení reálných dat na objednavateli.
 

2.3. Tvorba individuálních programů

Podkladem pro tvorbu individuálních programů je písemná specifikace požadované služby, kterou zhotovitel zakázky zpracuje spolu s kalkulací nákladů na základě podkladů a informací poskytnutých objednavatelem, případně specifikace požadavku poskytnutá objednavatelem. Správnost a úplnost tohoto popisu požadované služby musí být zkontrolována objednavatelem a na dokumentu musí být uveden jeho souhlas. Změnové požadavky, které se vyskytnou později, mohou vést k samostatným úpravám termínu nebo ceny.
U individuálně vytvořeného softwaru nebo programových úprav je vyžadováno převzetí nejpozději čtyři týdny od dodání poskytovatelem. Pokud nechá objednavatel lhůtu uplynout, považuje se software za převzatý. Při používání v reálném provozu se software považuje v každém případě za převzatý. Jakékoli nedostatky, tedy odchylky od popisu požadované služby, které se vyskytnou, jsou objednavatelem náležitě dokumentovány pro oznámení poskytovateli, který se bude snažit tyto závady co nejrychleji odstranit. Když existují závažné písemně oznámené závady a není tedy možné zahájit reálný provoz nebo v něm pokračovat, musí být software předán znovu. Objednavatel není oprávněn odmítnout převzít software z důvodu drobných nevýznamných vad.
 

2.4. Standardní software

Při objednávce standardního softwaru potvrzuje objednavatel spolu s objednávkou znalost rozsahu funkcí objednávaného programu.
 

2.5. Odchylka od specifikace požadované služby

Pokud se v průběhu práce ukáže, že splnění zakázky podle specifikace požadované služby není reálně nebo právně možné, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. Pokud objednavatel nezmění odpovídajícím způsobem specifikaci požadavku, případně pokud nevytvoří takové předpoklady, aby bylo zavedení programu možné, může zhotovitel provedení odmítnout. Je-li nemožnost realizace důsledkem zanedbání ze strany objednavatele nebo následné změny specifikace požadavku objednavatelem, je zhotovitel oprávněn od zakázky odstoupit. Náklady a výdaje vynaložené do té doby na činnost zhotovitele v souvislosti se zakázkou, stejně jako případné náklady na demontáž a odinstalování, hradí objednavatel.
 

3. CENY    , DANĚ A POPLATKY

Všechny ceny jsou uvedeny v eurech (pokud není uvedena jiná měna) bez DPH. Jsou platné pouze pro tuto objednávku. Uvedené ceny se rozumí ze sídla společnosti nebo pobočky dodavatele. Náklady na nosiče programu (např. DVD) a případné smluvní poplatky budou ve faktuře uvedeny samostatně. 
Pro standardní software platí ceny uvedené v ceníku aktuálně ke dní dodání. U všech ostatních služeb (organizační schůzky, programování, školení, podpora konverze, telefonická pomoc apod.) bude množství vynaložené práce vyúčtováno hodinovými sazbami platnými v den poskytnutí služby. Odchylky od potřebného času, který je základem smluvní ceny, za které není zodpovědný dodavatel, budou vyúčtovány podle skutečně vynaloženého času.
Náklady na dopravu, stravné a nocležné budou objednavateli fakturovány odděleně podle aktuálně platných sazeb. Čas strávený na cestě je počítán jako odpracovaný čas. 
Všechny daně budou vypočítána podle aktuálně platné právní situace. Pokud daňové úřady stanoví dodatečně daně nebo poplatky, hradí je objednavatel. 
 

4. TERMÍN DODÁNÍ

4.1. Termín plnění

Dodavatel usiluje o co nepřesnější dodržení termínů plnění (dokončení). Termíny plnění požadované objednavatelem mohou být dodrženy jen tehdy, když objednavatel poskytne dodavateli všechny potřebné práce a podklady a splní svou povinnou součinnost.
 

4.2. Opoždění dodávky a částečné dodávky

Zhotovitel neodpovídá za zpoždění dodávky a zvýšení nákladů, ke kterým dojde v důsledku nesprávných, neúplných nebo dodatečně změněných údajů a informací nebo podkladů, které byly poskytnuty, a nemůže se tímto zpožděním dostat do prodlení.  Takto vzniklé dodatečné náklady nese objednavatel. U zakázek, které se skládají z více jednotek či programů, je dodavatel oprávněn provádět částečné dodávky, případně vystavovat dílčí faktury. 
 

5. PLATBA

5.1. Vyúčtování

Dodavatelem vystavené faktury včetně DPH jsou splatné podle příslušných platebních podmínek. Pro fakturaci dílčích částek platí platební podmínky stanovené v celkové zakázce. 
U zakázek, které se skládají z více součástí (např. programy a/nebo školení, dílčí kroky realizace), je dodavatel oprávněn vystavit fakturu po dodání jednotlivých součástí nebo po provedení příslušné služby.
 

5.2. Termíny plateb a zpoždění platby

Dodržení dohodnutých termínů plateb tvoří základní podmínku pro uskutečnění dodávky či plnění smlouvy dodavatelem.  Nedodržení dohodnutých plateb opravňuje dodavatele, aby ukončil probíhající práce a odstoupil od smlouvy. Všechny náklady s tím související i ušlý zisk nese objednavatel. Při opožděné platbě budou vyúčtovány úroky z prodlení ve výši 4% p.a. (§ 1000 rakouského občanského zákoníku). Při neuskutečnění dvou splátek u dílčích plateb je dodavatel oprávněn požadovat zrušení termínu a splatnost převzatých dodávek. 
Objednavatel není oprávněn zadržovat platby z důvodu neúplnosti celkové dodávky, požadavku poskytnutí záruky, nároku na záruční plnění nebo reklamací. 
 

6. AUTORSKÉ PRÁVO A UŽÍVÁNÍ

6.1. Autorská práva, souhlas s užíváním 

Veškerá autorská práva ke sjednaným výkonům (programy, dokumentace atd.) náležejí dodavateli, případě jeho poskytovateli licence. Objednavatel získává výhradně právo využívat software po zaplacení sjednané úhrady výlučně pro své účely a v rozsahu získaných licencí. Prostřednictvím příslušné smlouvy je poskytován pouze souhlas s užíváním produktu. Spoluprací objednavatele při tvorbě softwaru nevznikají žádná práva ohledně používání stanoveného v předmětné smlouvě. Jakékoliv porušení autorských práv dodavatele má za následek vznik nároku na náhradu škody, přičemž v takovém případě musí být poskytnuto plné zadostiučinění.
 

6.2. Kopie pro účely archivace a zálohování dat

Zhotovování kopií pro účely archivace a zálohování dat je objednavateli umožněno za podmínky, že software neobsahuje výslovný zákaz poskytovatele licence nebo třetí strany a že všechny informace o autorských právech a vlastnictví (Copyright) budou do kopií přeneseny beze změny.
 

6.3. Interoperabilita

Pokud je pro zajištění interoperability (např. výměny dat s jinými softwarovými produkty) zapotřebí zveřejnit rozhraní, je nutné, aby to objednavatel objednal u dodavatele (za úhradu nákladů).  Pokud dodavatel požadavek nesplní a dojde k dekompilaci v souladu s autorským zákonem, budou výsledky použity výhradně pro zajištění interoperability.  Porušení má za následek vnik nároku na náhradu škody.
 

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

7.1. Překročení sjednané dodací lhůty

V případě, že dojde k překročení sjednané dodací lhůty výlučně zaviněním nebo protiprávním jednáním dodavatele, je objednavatel oprávněn odstoupit od předmětné smlouvy prostřednictvím doporučeného dopisu, když ani v náhradním termínu nedojde k předání podstatné části sjednané služby a objednavatel nenese žádnou vinu. 
Přírodní katastrofy, zásah vyšší moci, blokády dopravy jakož i další okolnosti, které jsou mimo vliv dodavatele, zbavují dodavatele povinnosti dodání, případně mu umožňují stanovit nový termín dodání.
 

7.2. Stornování objednavatelem

Stornování ze strany objednavatele je možné jenom s písemným souhlasem dodavatele. Pokud dodavatel souhlasí se stornováním, má právo vedle poskytnutých služeb a vzniklých nákladů účtovat stornovací poplatek ve výši 30% dosud nevyúčtované hodnoty zakázky celkového projektu. 
 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

8.1. Záruka

Platí zákonné záruční lhůty. Po dodání nebo provedení sjednané služby, případně u individuálního softwaru po převzetí programu musí být reklamace závad písemně zdokumentována. V případě reklamace má náprava přednost před slevou z ceny nebo výměnou. Při oprávněné reklamaci budou závady odstraněny v přiměřené lhůtě, přičemž objednavatel bezplatně umožní dodavateli všechna opatření pro zjištění a odstranění závad. Předpoklad vadnosti dle § 924 rakouského občanského zákoníku platí jako vyloučený.
 

8.2. Vady způsobené dodavatelem

Opravy a doplnění, které se ukáží jako nezbytné až do doby převzetí sjednané služby z důvodu organizačních nebo programových vad, za které je zodpovědný dodavatel, budou dodavatelem provedeny bezplatně.
 

8.3. Vady způsobené objednavatelem

Náklady na podporu, diagnózu chyb a odstranění chyb nebo poruch, za které je zodpovědný objednavatel, jakož i ostatní opravy, změny a rozšíření, budou dodavatelem vyúčtovány.  To platí také pro odstranění závad v případě, kdy byly programové úpravy, doplnění či jiné zásahy provedeny samotným objednavatelem nebo třetí stranou. 
Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, poruch nebo škody způsobené nesprávným provozem, změnami komponent operačního systému, rozhraní a parametrů, použitím hodných organizačních prostředků a datových nosičů, neobvyklými provozními podmínkami (především odchylkami od podmínek instalace a skladování), jakož i za vady, které lze přičíst poškození při dopravě.
U programů, které jsou následně měněny vlastními programátory objednavatele nebo třetí stranou na základě požadavku objednavatele, jakákoli záruka dodavatele odpadá.
 

8.4. Změny stávajících programů

Pokud je předmětem zakázky změna nebo rozšíření stávajícího programu, vztahuje se záruka na tuto změnu nebo doplnění. Nedochází k obnovení záruky pro původní program.
 

8.5. Odpovědnost

Dodavatel poskytuje smluvně garantované služby s péčí obezřetného hospodáře – to platí také pro všechny výkony jeho zaměstnanců a subdodavatelů, za jejichž jednání dodavatel odpovídá stejně jako za své vlastní. Dodavatel ručí za to, že služby, které poskytuje, nejsou chráněny právy třetích osob, takže smluvně zaručená práva objednavatele nebudou porušena právy třetích osob. 
Zhotovitel neodpovídá za určitý výsledek, ale za to, že poskytuje své služby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle stavu techniky. Odpovědnost za škody způsobené výkony dodavatele vzniká jen tehdy, když škodu způsobil hrubou nedbalostí dodavatel nebo jeho spolupracovníci. Pro zprostředkované nebo nepřímé škody, zejména pro ušlý zisk a podobné, je jakákoli odpovědnost vyloučena, pokud to není výslovně v rozporu se zákonnými ustanoveními. V případě uznání nároku objednavatele, ať již z jakéhokoliv důvodu, je odpovědnost dodavatele vždy ohraničena výší příslušného rozsahu zakázky; v případě dlouhodobého závazkového vztahu (ať omezeného nebo neomezeného) se použije objem závazků za časové období jednoho roku.
 

8.6. Klientova povinnost kontroly

Objednavatel má povinnost průběžně kontrolovat výkony dodavatele; v případě zjištění nesrovnalostí musí objednavatel neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost dodavateli. Pokud v případě uplatnění nároku na náhradu škody zadavatel nesplnil povinnost kontroly nebo písemného oznámení dodavateli, jedná se o spoluzavinění podle § 1304 rakouského občanského zákoníku. 
Nastavení týkající se výpočtů (daň z přidané hodnoty, výpočtové vzorce ve mzdách a evidenci času atd.) jsou prováděna výhradně na základě pokynů objednavatele.  Odpovědnost za chybná nastavení na základě těchto zadání je výslovně vyloučena. Uplatnění záruky a nároku na náhradu škody je promlčeno jeden rok po dodání nebo poskytnutí služby bez ohledu na to, kdy byly eventuální nároky zjištěny.
 

8.7. Ztráta a obnova dat

Objednavatel zajistí, aby byla učiněna opatření proti ztrátě dat, případně pro obnovení dat (například prováděním pravidelného zálohování) . 
 

8.8. Software třetích stran

Za software, který sám nevytvořil, nepřebírá dodavatel žádnou odpovědnost.
 

9. LOAJALITA

Smluvní partneři se zavazují ke vzájemné loajalitě. Zdrží se jakéhokoli přetahování a zaměstnávání, a to i prostřednictvím třetí strany, pracovníků druhého partnera, kteří se podíleli na realizaci zakázky, po dobu trvání smlouvy a 12 měsíců po jejím ukončení. Smluvní partner, který poruší toto ujednání, je povinen zaplatit druhé straně náhradu škody ve výši ročního platu tohoto zaměstnance.
 

10. OCHRANA DAT A MLČENLIVOST

10.1. Osobní údaje a jejich zpracování

Dodavatel elektronicky ukládá data objednavatele do své databáze za účelem plnění zakázky a následné podpory klienta. Podrobné informace naleznete v informacích pro klienty v části „Ochrana dat“ na domovské stránce dodavatele. 
Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, budou údaje zadavatele zakázky (zájemce) uložena pro marketingové účely. Zadavatel (zájemce) má možnost kdykoli nechat své údaje dodavatelem smazat.
 

10.2. Poskytování údajů třetím stranám

Údaje budou předány třetí straně (např. poskytovateli licence, zasilatelství, bance, zákonnému zástupci v obchodním případu, auditorovi, soudům, správním orgánům a pojišťovnám na vyžádání v souvislosti s případem, spolupracujícím smluvním a obchodním partnerům, poskytovateli IT služeb) jen pokud ne to nezbytné pro plnění smlouvy.
 

10.3. Právo na informace (článek 15 GDPR)

Zadavatel má podle článku 15 směrnice GDPR právo kdykoli obdržet informace o všech údajích, které jsou o něm uloženy u dodavatele. Pro tyto účely je u dodavatele zřízena mailová adresa: datenschutz@bmd.at.
 

10.4. Mlčenlivost

Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a zástupci budou zachovávat mlčenlivost ohledně údajů podle zákona o ochraně osobních údajů a příslušné směrnice EU ohledně GDPR v platném znění. Od dodavatele je možné vyžádat zvláštní prohlášení o mlčenlivosti.
 

10.5. Dohoda o zpracování dat zakázky podle GDPR

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dohodě o zpracování dat zakázky. Pokud dodavatel jedná jako zpracovatel dat zakázky, je potřeba podepsat dohodu o zpracování dat zakázky. 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚNIKOVÁ DOLOŽKA

Pokud není dohodnuto jinak, použijí se mezi obchodními stranami výhradně ustanovení podle rakouského práva, a to i v případě, že je zakázka realizována v zahraničí. V případě veškerých sporů je dohodnuta výhradně místní příslušnost příslušného soudu podle sídla firmy dodavatele (zemský soud Steyr).  Pro prodej spotřebitelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele se výše uvedená ujednání použijí jen v rozsahu, kde zákon o ochraně spotřebitele nutně neobsahuje jiná ustanovení.
Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo by byla neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná, není tím zbývající obsah této smlouvy dotčen. Smluvní partneři budou partnersky spolupracovat na nalezení takové úpravy, která by se co nejvíce blížila neplatným ustanovením. 
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram